בפס"ד שעניינו תאונת דרכים עקב אי ציות לתמרור מתן זכות קדימה, הורשעה נאשמת ע"י שופטת בית משפט לתעבורה, באחריות לתאונה ונידונה בין היתר לעונש פסילה בפועל.

בערעור שהגיש עורך דינה, עו"ד עופר חורש, לבית המשפט המחוזי בתל אביב, זוכתה הנאשמת לאחר שכבוד השופט המחוזי מתח ביקורת חמורה על ההרשעה בבית המשפט לתעבורה בקובעו, כי נימוקיו של הסניגור עו"ד חורש, לזיכוי הנאשמת הינם נכונים ומוצדקים.

נימוקי הביקורת היו שניים: 1). העובדה כי טעתה שופטת התעבורה כאשר באמצע מתן העדות ע"י הנהגת המעורבת העירה לתביעה כי יש מקום לרענן את זיכרונה של המעורבת ואף המליצה כי באת כוח המדינה, תצא עם המעורבת לשיחת רענון, כל זאת כאשר הליך ההוכחות כבר מתנהל מס' ישיבות בית משפט. 2). העובדה כי בעדות מול עדות קרי, גרסה למול גרסה, היה מחויב בית המשפט לתעבורה להזהיר עצמו שבעתיים.

במה דברים אמורים?? זיכויו של עו"ד עופר חורש את הנאשמת התבסס על התנהלות לא תקינה של בית המשפט לתעבורה ולכן התהפכה ההחלטה בבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי קבע שכאשר עוסקים במשפט פלילי ומדובר בגרסה למול גרסה, יכול בית המשפט שלמטה להעדיף גרסה אחת על פני האחרת, אך מחויב הוא במקרה שכזה, להיזהר שבעתיים בטרם העדפה גרסה זו או אחרת (זאת יודע כל עורך דין מתחיל שסיים לימודי משפטים). במקרה דנן, קבע כי עצם העובדה שהוצאה הנהגת המעורבת במהלך עדותה לצרכי רענון, ביוזמת בית המשפט, מצביעה באופן ישיר וללא כחל וסרק כי עדותה הייתה לא רהוטה ולא היה מקום לסמוך עליה לצורך הרשעה.

כך שופט בית המשפט המחוזי בפסק דינו: " איני רואה צורך להביע דעה על עצם העלאת העצה על ידי בית המשפט במהלך החקירה הנגדית של העדה המרכזית של התביעה, די בכך שבית המשפט מצא לנכון להעיר זאת כדי להשליך על התרשמותו של בית המשפט מעדת התביעה עד אותו שלב.." 

עו"ד עופר חורש לא ויתר ועל אף ההרשעה בבית המשפט לתעבורה בחר להעלות טיעוניו במסגרת ערעור, כאשר כלל טיעוניו התקבלו בהכנעה והנאשמת זוכתה מכל אשם.